úvod   prihlásenie mapa stránok  napíšte nám 
Domov - produkty | Služby | Referencie | Cenník | Mám záujem | Na stiahnutie | O nás | Kontakt
Časté otázky
(FAQ)
Môžeme pri domovej čistiarni odpadových vôd ( D-ČOV) používať čistiace prostriedky a pracie prášky?

Áno, všetky pracie pášky, ktoré sa dajú biologický odbúravať je možné používať...

DOMOVÉ ČOV A ICH VÝZNAM PRI ČISTENÍ ODPADOVÝCH VÔD V OBCIACH PRI SKUPINOVOM NASADENÍ

Ing. Werner Frank a kol.,
Ekoservis Slovensko s.r.o, ul. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, Vysoké Tatry
Tel.: 052/77 96 444, E-maile: ekoservis@ekoservis.sk

ÚVOD

Čistenie odpadových vôd tvorí v súčasnosti významnú zložku v zlepšovaní životného prostredia. Charakter osídlenia Slovenska neumožňuje mnohým obyvateľom napojenie na kanalizačnú sieť,  preto je možné pozorovať výrazný záujem o samostatné domové ČOV. Z našich prevádzkových skúseností vyplýva, že územie, ktoré je finančne a technicky náročné odkanalizovať centralizovaným systémom  do obecnej ČOV  je možné  adekvátne  riešiť realizáciou domových ČOV  za podmienok ich technickej funkčnosti so zabezpečením požadovaného technologického servisu.

1. CHARAKTERISTIKA OBCÍ  - POŽIADAVKY NA ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Z 2 876 obcí a miest na Slovensku asi 2 500 obcí nemá vybudovanú kanalizáciu a ČOV. Dôsledkom tohto stavu je množstvo žúmp a septikov situovaných vo vidieckych lokalitách, s obsahom ktorých je potrebné ďalej nakladať, aby netrpelo životné prostredie. Ako sa nakladá s týmto odpadom je všeobecne známe a je verejným tajomstvom. Žumpy nie sú vodotesne obsah sa nevyváža, odpadová vody vyteká do podložia tzv. "slovenského trativodu". U druhej skupiny, žumpy sú síce vodotesné,  ale vývody sú urobené do recipientu, stružiek, rigolov, alebo do voľného priestoru. Z dôvodu vysokých finančných nákladov na likvidáciu bsahu žumpy, platí tiché pravidlo pri že pri dažďoch a veľkých vodách sa obsah vyčerpe do blízkeho potoka. V prípade že žumpa je plná a dážď neprichádza obsah sa i tak vyčerpe v nočných hodinách. Devastuje sa príroda a voda, vlastné životné prostredie, ničíme si zdravie vlastné i druhých.

2. MOŽNOSTI  RIEŠENIE PROBLÉMU

Ideálnym riešením by bolo vybudovať obecné kanalizácie s ČOV resp. kanalizačné sústavy pre aglomerácie s centrálnymi  ČOV. Pri tejto koncepcií u obci do 2 000 EO je potrebných 120 mild. Sk, s ktorými táto spoločnosť v súčasnej nedisponuje. Nedostatok finančných prostriedkov sa prejavuje v súčasnej dobe  celoplošne, pretože je množstvo rozostavaných kanalizácií a ČOV, ktoré nie sú v prevádzke a nie je  možné ich dokončiť. V mnohých lokalitách je postavená len splašková kanalizácia bez vybudovanej ČOV. V ďalších obciach je postavená  ČOV bez vybudovanej  stokovej siete.
 Veľmi výhodným riešením z celospoločenského hľadiska je systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd domovými čistiarňami, či už v individuálnom riešení (pre jeden rodinný dom), skupinovom riešení (jedná ČOV pre viac domov) resp. v celoplošnom nasadí pre celú lokalitu. Z daného vyplýva hľadať vhodnoť technického, technologického a finančného riešenia. U domových ČOV  je absolútna výhoda v tom, že keď sa ČOV zabuduje, okamžite slúži svojmu účelu.

3. PLATNÁ LEGISLATÍVA PRE DOMOVÉ ČOV A CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

Podľa Nariadenia vlády SR č.491/2002 pod domové ČOV môžeme zaradiť objekty, ktoré čistia splaškové odpadové vody zo zdroja znečistenia do 50 EO, t.j s látkovou kapacitou do 3 kgBSK5 na prítoku za deň. V Prílohe č.3 citovaného Nariadenia vlády sú uvedené ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd do 50 EO. (tab č.1, 2)

Tab. č.1
Splaškové a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd

Veľkosť zdroja EO CHSK Cr (mg/l) BSK5 (mg/l) NL (mg/l) N-NH4 (mg/l) Ncelk (mg/l) Pcelk (mg/l)

p

m

p

m

p

m

p

m

p

m

p

m

do 50 EO

 

 

40

70

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 2 000

135

170

30

60

30

60

 

 

 

 

 

 


Tab. č.2
Splaškové a komunálne odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd

Veľkosť zdroja EO BSK5 (mg/l) NL (mg/l)

p

m

p

m

do 20 EO

25

50

25

50

20 - 50

20

40

20

40

* p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v prísl. ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie
* m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v prísl. ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

Z tab.č.1 a č.2 môžeme konštatovať, že v prípade vypúšťania vyčistených splaškových vôd z domových ČOV (do 50 EO ) do povrchových vôd bude sledovaný iba parameter BSK5, pričom dosiahnutie hodnôt 40/70 pre našu ČOV nie je problém dosiahnuť. Avšak orgán  štátnej vodnej správy vo svojom rozhodnutí môže určiť i prísnejšie limity na základe údajov o recipiente. Vypúšťanie vyčistených splaškových vôd z domových ČOV do podzemných vôd je taktiež predmetom dodávky našej firmy a nami navrhnuté a realizované  technické riešenie vždy spĺňa predpísané limity.

Podľa Zákona o vodách 184/2002 čistiarne odpadových vôd sú vodné stavby. Teda aj domová ČOV vodnou stavbou a pri jej výstavbe a prevádzke si vyžaduje všetky vodoprávn e povolenie.

Certifikácia domových ČOV
Pri certifikácii je potrebné si uvedomiť, že nie je certifikovaná čistiareň iba ako stavebný výrobok, ale že sa certifikácia vzťahuje aj na preskúšanie výkonu podľa EN 12566.
Niektoré kritéria pri udeľovaní certifikácie:
Úroveň technickej dokumentácie a riešenie, prevádzka ČOV jej sledovanie a servis, vodotesnosť, úroveň technológie čistenia, účinnosť čistiaceho procesu, vyrovnanie sa so zvýšeným hydraulickým zaťažením, hlučnosť, prevádzková spoľahlivosť, akosť výrobného prevedenia, elektrické zapojenie....

Výber domových ČOV
Pri výbere domovej ČOV je dôležité okrem  splnenia požadovaných legislatívnych kritérií  posúdiť aj  minimálnu  náročnosť pri obsluhe ČOV a dlhodobé spoľahlivé výsledky s moťným technickým a technologickým servisom.
Je dôležité, aby ČOV bola navrhnutá technológmi s dlhodobými skúsenosťami, aby ČOV  bola dlhodobo overená a že predmetný dodávateľ neustále pracuje  a zlepšuje  jeho kvalitu technickú a hlavne technologickú.
limitujúcim faktorom pre výber  ČOV je udelenie CERTIFIKÁTU a dlhodobé referencie

4. PREVÁDZKA A SERVIS

Každá ČOV si vyžaduje starostlivosť o prevádzkových chod a technologický a technický servis. Rozdiel medzi malými ČOV a centrálnymi ČOV je v tom, že u domových ČOV prevádzku zabezpečuje vlastník ČOV u centrálnych ČOV je to odborný personál. Z pohľadu prevádzky a servisu je dôležité aby technológia domových ČOV bola čo najjednoduchšia a to ako vo svojom technickom aj technologickom riešení. Navrhnutý typ ČOV má zodpovedať potrebám pre zdroj znečistenia, ale aj pre požiadavky na prírodné prostredie. Pričom sa nesmie zabudnúť na kalové hospodárstvo a likvidáciu prebytočného kalu.
Pre každú ČOV musí byť vypracovaný  a dodaný prevádzkový poriadok a obsluha viac krát poučená.

5. VÝHODNOSŤ ALTERNATÍVNEHO  RIEŠENIA ODKANALIZOVANIA A ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD DOMOVÝMI ČOV V OBCIACH

Pri splnení základných požiadaviek správneho technického a technologického riešenia  domovými ČOV,  sa dosiahnú tie isté výsledky ako u centrálnej ČOV. Pri realizácií domových ČOV v plošnom nasadení sa dosiahne nasledovný efekt:

  • Znížia sa výrazne náklady na investičnú výstavbu. Oproti obecnej kanalizácií, to predstavuje iba 1/3 nákladov, pričom 2/3 sa ušetria.
  • Znížia sa prevádzkové náklady na pracovnú silu ako aj elektrickú energiu.

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Domové ČOV sa prevažne využívajú u rozptýlených zdrojov znečistenia pre rodinné domy, ale aj pre hotely, penzióny s vyústením vyčistených odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Prebytočný kal je stabilizovaný a jeho likvidácia sa zabezpečuje buď priamym odvozom v tekutom stave alebo odvodňovaním v kalových vreciach.
Za posledné 5 - 6 rokov máme veľmi dobré výsledky i v celoplošnom  nasadí domových ČOV vo viacerých lokalitách. Dosiahli sa veľmi dobre výsledky, či už to v oblasti investičnej výstavby, alebo samotnej prevádzke.

DETVA - POLIANKY 11 domových ČOV
PČOLINNÉ 27 domových ČOV
PICHNÉ 64 domových  ČOV typu BCTS 1  pre 4 - 6 EO
ČIČAROVCE 102 domových ČOV typu BCTS 1  pre 4 - 6 EO

Investičná výstavba bola zabezpečená tak, že investor, tzn. obec zabezpečovala stavebnú časť, spravidla budúcimi užívateľmi ČOV, dodávku domových ČOV zabezpečila firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, ktorá previedla montáž ČOV, uvedenie do prevádzky, školenie obsluhy a servis.
Technologický a technický servis je zabezpečený na základe zmluvy s príslušnou obcou, ktorá je vlastníkom ČOV. Obec ako investor si počas výstavby uplatňovala finančné prostriedky z dostupných fondov v rámci SR respektíve štrukturálnych fondov.